#

Komunikat

.

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ HOTELE Z SYSTEMU INFORMACJI „GUESTS BLACKLIST

I. Przepisy ogólne

Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektronicznych (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
 2. Niniejszy regulamin został stworzony w oparciu o powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polski prawo, jego celem jest określenie zakresu praw i obowiązków korzystających z systemu ,,Guests Blacklist'' Użytkowników oraz odpowiedzialności, obowiązków i kompetencji Administratora Serwisu.
 3. System ,,Guests Blacklist'' (dalej zwany Portalem) dostępny jest pod adresem www.guests-blacklist.com.
 4. Każdy użytkownik korzystający z Portalu ma obowiązek zarówno do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu jak i także respektowania jego zapisów.
 5. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną, na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz Administratorem Serwisu jest CONSTEEL Services Sp. z o.o. z siedzibą w 81-303 Gdynia, ul. Kielecka 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000675159, NIP 5862317329 reprezentowana przez: Piotr Zawadzki – Prezes Zarządu, Małgorzata Borkowska – Członek Zarządu.
 6. Niniejszy Regulamin jest udostępniany użytkownikom pod adresem www.guests-blacklist.com/regulamin/, istnieje możliwość jego pobrania w formacie PDF.

Definicje

Przez określenia użyte w Regulaminie należy rozumieć:

 1. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca ukończone 18 lat, będąca pracownikiem Hotelu, który uzyskał możliwość dostępu do Portalu w związku z podpisaniem umowy o współpracy z Usługodawcą. Status użytkownika mogą posiadać wyłączne osoby, które przed rozpoczęciem rejestracji na Portalu zapoznały się z niniejszym regulaminem oraz poprzez uwierzytelnienie uzyskały dostęp do świadczonych przez niego usług.
 2. Hotel (zwany także Klientem) – obiekt spełniający wymagania określone w art. 36 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014r., poz. 196 ze zmianami) będący klientem Systemu Informacji „Guests Blacklist” w ramach podpisanej umowy.
 3. Gość Hotelu – gość hotelowy, którzy swoim działaniem lub brakiem wymaganego działania wyrządził Hotelowi szkodę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny
 4. Administrator danych osobowych Użytkowników i osób reprezentujących Hotel – administratorem danych osobowych Użytkowników oraz osób reprezentujących Hotel jest CONSTEEL Services Sp. z o.o. z siedzibą w 81-303 Gdynia, ul. Kielecka 5, nr KRS 0000675159, NIP 5862317329. Administrator danych przetwarzane dane osobowe w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, dalej jako „ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”), takich jak: wysłanie oferty za pomocą elektronicznego formularza, umożliwienie dokonania rejestracji w systemie wymiany informacji, logowanie do elektronicznej platformy oraz zawierania umów o świadczenie usług i rozliczenia tych umów, a także w przypadku rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń, kontaktu w sprawie nawiązanej współpracy.
 5. Administrator danych osobowych Gości Hotelowych – Administratorem danych osobowych Gości Hotelowych są Hotele, natomiast Usługodawca przetwarza dane osobowe gości hotelowych w oparciu o zawartą z Hotelem umowę powierzenia do przetwarzana danych osobowych.
 6. Konto – stworzone dla Hotelu oraz dla Użytkownika w ramach portalu pod unikalną nazwą (login) konto umożliwiające korzystanie z funkcjonalności oferowanych przez Portal.
 7. Administrator Serwisu – podmiot świadczący usługę korzystania z portalu, w tym prowadzenia konta oraz nadzorujący proces dokonywanego w ramach funkcjonalności portalu zgłoszenia, będący usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. System ,,Guests Blacklist'' – rodzaj witryny, dla której nośnikiem jest Internet. System poza możliwością wymiany danych Gości Hotelowych przez Hotele posiadające względem niniejszych danych status administratora danych posiada możliwość logowania się przez Hotele do prowadzonego przez Administratora indywidualnego konta Hoteli, oraz umożliwia Hotelom tworzenie subkont dla Użytkowników (w treści regulaminu System ,,Guests Blacklist'' zwany jest także Portalem).
 9. Regulamin – jako regulamin rozumie się niniejszą regulację.
 10. Aktywacja konta – data, od której Hotel będzie mógł korzystać z Konta.
 11. COH – Centrum Operacyjnej Obsługi Hoteli, znajdujące się pod adresem: CONSTEEL Services Sp. z o.o. z siedzibą w 81-303 Gdynia, ul. Kielecka 5, dostępne do obsługi Klientów (pon-pt 08.00-16.00) wskazanych na stronie guests-blacklist.com, prowadzące obsługę Hoteli także telefonicznie pod numerem telefonu: +48 733 883 001, oraz online pod adresem: www.guests-blacklist.com.
 12. Faktura w formie elektronicznej – faktura zgodna z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 ze zm.);
 13. Hasło – ciąg znaków, znany wyłącznie Hotelowi lub/oraz uprawnionemu Użytkownikowi, niezbędny do zalogowania się Hotelu oraz/lub Użytkownika do Konta w Portalu, uwierzytelniony w Portalu;
 14. Kod aktywacyjny – ciąg znaków, wykorzystywany do uwierzytelnienia tożsamości Hotelu. Kod aktywacyjny zostaje dostarczony do Hotelu drogą mailową lub za pomocą wiadomości sms. Każdy kod aktywacyjny może posiadać ograniczony czasowo okres ważności.
 15. Okres wznowieniowy – okres ostatnich 30 dni przed upływem okresu abonamentu.
 16. Panel Administracyjny – uruchamiany po podpisaniu Umowy na okres testowy panel klienta obejmujący obszar w Portalu dostępny po zalogowaniu, umożliwiający posiadaczowi Konta korzystanie z Systemu, a także pozwalający na konfigurację związanych z nimi opcji w tym w szczególności do tworzenia kont użytkowników dla określonych stanowisk (np. recepcja). Ilość kont jest ograniczona zapisami umowy.
 17. Umowa na okres testowy – umowa zawierana pomiędzy CONSTEEL Services Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, a Hotelem na okres wskazany w umowie.
 18. Umowa abonamentowa – Zawarcie umowy abonamentowej pozwalającej na korzystanie z Portalu po upływie okresu testowego powinno nastąpić najpóźniej do końca upływu ww. okresu poprzez wykupienie indywidualnie przygotowanego dla Hotelu abonamentu. Umowa zawierana jest na okres 12 m-cy z zastrzeżeniem comiesięcznej płatność określonego w niej abonamentu.

II. Przedmiot świadczonych usług

 1. Administrator systemu świadczy usługę korzystania z Portalu oraz prowadzi konta Hotelu i Użytkowników.
 2. Usługa ma charakter odpłatny (z wyłączeniem okresu testowego) i przeznaczona jest wyłącznie dla Hoteli, które podpisały umowę z Usługodawcą.
 3. Usługa dostępna jest na warunkach określonych w części III. niniejszego Regulaminu.
 4. W ramach usługi Administrator Systemu ma prawo do odczytu treści zamieszczonych
  w platformie treści.
 5. Celem usługi jest poza możliwością wymiany danych Gości Hotelowych przez Hotele posiadające względem niniejszych danych status administratora danych, możliwość logowania się przez Hotele do prowadzonego przez Administratora indywidualnego konta Hoteli, oraz możliwość tworzenia przez Hotele subkont dla Użytkowników (w treści regulaminu System ,,Guests Blacklist'' zwany jest także Portalem).

III. Moment zawarcia umowy i zakres świadczonej usługi.

 1. Moment zawarcia umowy o świadczenie usługi następuje z chwilą wypełnienia i wysłania przez osobę, która posiada upoważnienie do reprezentowania Klienta, zapytania ofertowego w jego imieniu poprzez formularz kontaktowy dostępny w ramach funkcjonalności Portalu.
 2. Zapytanie ofertowe wymaga podania takich danych jak: Hotel, imię, nazwisko, adres e-mail, telefon oraz zaakceptowania regulaminu. Zapytanie ofertowe może zostać nadesłane tylko przez osobę pełnoletnią.
 3. Zapytanie ofertowe nie powinno być wysyłane z prywatnego adresu e-mail.
 4. Usługodawca, po zawarciu z Hotelem umowy na okres testowy zobowiązuje się także do świadczenia na rzecz Usługobiorcy, tj. Hotelu usługi polegającej na założeniu i prowadzeniu konta Usługobiorcy.
 5. Aktywacja konta Hotelu następuje po podpisaniu umowy na okres testowy poprzez skorzystanie przez Usługobiorcę z indywidualnie dobranych danych do uwierzytelnienia w utworzonym dla niego Koncie, tj. loginu i hasła, a następnie poprawne skorzystanie z linku aktywującego w okresie jego ważności. Brak Aktywacji konta w okresie ważności linku aktywującego powoduje usunięcie Konta i możliwość ponownej rejestracji Konta z użyciem tego samego adresu e-mail.
 6. W ramach funkcjonalności konta Hotel może:
  1. dodawać użytkowników poprzez podanie ich danych osobowych tj: imienia i nazwiska, loginu, maila w zakresie ilości kont przysługujących Hotelowi z umowy,
  2. dodawać wpisy dotyczące Gości Hotelowych, względem których Hotel posiada status administratora danych, obejmujące dane w zakresie IMIENIA I NAZWISKA, PESEL, E-MAIL, telefon, NIP, data szkody.
  3. wyszukiwać Gości Hotelowych, po IMIENIU I NAZWISKU, PESEL/NUMER PASZPORTU, E-MAIL, TELEFON, NIP (Hotel powinien posiadać status administratora danych względem wyszukiwanych danych).
 7. Umowa zostaje zawarta na czas trwania umowy na okres testowy oraz umowy abonamentowej.
 8. Administrator może rozwiązać umowę w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Hotel lub użytkownika Regulaminu, przepisów prawa, lub wizerunku Usługodawcy.

IV. Umowa na okres testowy

 1. Umowa na okres testowy zawierana jest w formie pisemnej pomiędzy CONSTEEL Services Sp. z o.o. z siedzibą w Gdynii, a Hotelem na okres wskazany w Umowie.
 2. Z chwilą Aktywacji Konta rozpoczyna się okres testowy umowy, dzięki czemu Hotel uzyskuje możliwość korzystania z funkcjonalności pozwalających mu na dodawanie kont Użytkowników (subkont) umieszczenie danych Gościa Hotelowego w Portalu, dostęp do przeglądarki IMIĘ I NAZWISKO, PESEL/NUMER PASZPORTU, E-MAIL, TELEFON, NIP celem możliwości sprawdzania gości hotelowych, korzystających z jego usług.
 3. Korzystanie z Portalu w okresie testowym jest bezpłatne.

V. Rejestracja pełna

 1. Zawarcie umowy abonamentowej pozwalającej na korzystanie z Portalu po upływie okresu testowego powinno nastąpić najpóźniej do końca upływu ww. okresu poprzez wykupienie indywidualnie przygotowanego dla Hotelu abonamentu.
 2. Hotel zostanie poinformowany przed końcem okresu testowego o możliwości wykupienia abonamentu.
 3. Umowa abonamentowa jest odpłatna (comiesięczne płatności).

VI. Obowiązki, prawa i odpowiedzialność Hotelu

 1. Hotel przed dokonaniem zgłoszenia i rozpoczęciem korzystania z usługi ma obowiązek uprzedniego zapoznania się z zapisami niniejszego Regulaminu.
 2. Hotel zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 3. Hotel zobowiązuje się zapoznać wszystkich Użytkowników mających dostęp do Portalu, przed udzieleniem dostępu do Portalu, z obowiązkami wynikającymi z Regulaminu.
 4. W celu zapewnienia sprawnego i bezpiecznego dostępu i korzystania z Portalu Klient powinien:

  4.1. Posiadać adres e-mail, przeznaczony w szczególności do:

 1. przeprowadzenia rejestracji
 2. logowania;
 3. przesyłania przez Portal potwierdzenia zawarcia Umowy na prowadzenie Konta oraz Umowy Abonamentowej;
 4. dostarczania przez Portal powiadomień związanych z obsługą zakupionych przez Hotel usług;
 5. dostarczania przez Portal komunikatów w sprawie danych Gości Hotelowych wprowadzonych do Portalu.

  4.2. Posiadać aktywny numer telefonu , przeznaczony do:

 1. przeprowadzenia Rejestracji pełnej;
 2. dostarczania przez Portal powiadomień związanych z obsługą zawartych umów;
 3. kontaktu Portalu z Hotelem w sprawach związanych z obsługą zawartych umów.

 4.3. Posiadać dostęp do sieci Internetowej, w szczególności dostęp do Portalu, zarówno z użyciem protokołu HTTP jak i szyfrowanego HTTPS (siła szyfrowania co najmniej 256 bitów).

  4.4. Korzystać z przeglądarki internetowej z włączoną obsługą cookies, JavaScript oraz wtyczką Adobe Flash.

  4.5. Posiadać oprogramowanie pozwalające na odczyt dokumentów w formacie PDF.

 1. Hotel, korzystający z Portalu, zobowiązany jest do:
 2. Korzystania z Portalu w sposób niezakłócający jego działania, szczególnie w sposób nienaruszający praw innych Klientów lub Użytkowników;
 3. Korzystania z Portalu zgodnie z jego przeznaczeniem;
 4. Zachowania w tajemnicy i nieudostępniania innym osobom, aniżeli osoby uprawnione/wytypowane przez Hotel danych umożliwiających uwierzytelnienie w Portalu;
 5. Aktualizowania adresu e-mail oraz numeru telefonu, wykorzystywanych w komunikacji pomiędzy Hotelem, a Usługodawcą w przypadku ich zmiany;
 6. Zapewnienia po stronie swojej stacji roboczej (komputera, za pomocą którego korzysta z Portalu), aktualizacji systemu operacyjnego oraz korzystania z zabezpieczenia w postaci programów antywirusowych;
 7. Przestrzegania zakazu dostarczania i wnioskowania o zamieszczenie przez Usługodawcę w Portalu treści i informacji o charakterze bezprawnym;
 8. Hotel zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych osobowych dotyczących osób uprawnionych do jego reprezentacji, w tym danych identyfikujących go w ramach czynności rejestracji, potwierdzenia tożsamości, podpisania umów. Hotel solidarnie wraz z osobami występującymi w jego imieniu ponosi odpowiedzialność prawną za podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych oraz za posłużenie się danymi osób trzecich;
 9. Hotel korzystający z Portalu samodzielnie ponosi koszty związane z zawartymi umowami w szczególności:
 10. koszty połączenia internetowego do Portalu;
 11. zakupu usług w Portalu w ramach Umowy Abonamentowej;
 12. połączenia Hotelu z Portalem realizowane jest w bezpiecznym, szyfrowanym połączeniu.
 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki posłużenia się przez Hotel nieprawidłowymi danymi lub danymi osobowymi osób trzecich oraz za korzystanie przez Hotel z Portalu w sposób sprzeczny z Regulaminem czy też treścią zawartej Umowy.
 14. Hotel ma prawo dostępu do treści zgłoszonych danych osobowych Gości Hotelowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełnienia.
 15. Klient, jako administrator danych, ma prawo żądania usunięcia danych osobowych Gościa Hotelowego, które zostały zamieszczone przez niego w Portalu.
 16. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za podjęte w ramach portalu działania wytypowanych przez niego Użytkowników.

VII. Obowiązki, prawa i odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z usługi ma obowiązek uprzedniego zapoznania się z zapisami niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 3. W sytuacji, gdy użytkownik będzie miał dostęp do danych osobowych figurujących w Portalu powinien posiadać wystawione przez administratora danych osobowych upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki posłużenia się przez Użytkownika nieprawidłowymi danymi lub danymi osobowymi osób trzecich oraz za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z Regulaminem czy też treścią zawartej Umowy.
 5. W sytuacji, gdy Użytkownik będzie miał prawo uzupełnienia danych Gości Hotelowych w Portalu, zobowiązany jest do wprowadzania do Portalu wyłącznie rzetelnych i sprawdzonych informacji.

VIII. Odpowiedzialność, uprawnienia i obowiązki Administratora Systemu

 1. Administrator zobowiązuje się do prowadzenia Portalu z jak największą starannością.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Klientów i wskazanych przez nich Użytkowników w ramach Portalu, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za sprzeczne z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej prawem oraz niniejszym Regulaminem postępowanie Użytkowników Portalu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia wywołane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Portalu wynikający z przyczyn od niego niezależnych.
 5. Administrator ma prawo zastosowanie przerwy technicznej w funkcjonowaniu Portalu w przypadku przeprowadzania modernizacji, konserwacji strony, a także w wypadku zaistnienia innej usprawiedliwionej okoliczności. Jeśli Administrator będzie planował dłuższą przerwę techniczną w funkcjonowaniu Portalu zawiadomi o tym Klienta poprzez wysłanie do niego wiadomości e-mail lub wiadomości sms.
 6. W przypadku, gdy działania Hotelu lub wyznaczonego przez niego Użytkownika naruszają przepisy prawa oraz postanowienia Regulaminu, Umowy (nie w sposób rażący) lub w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jak i pełnej listy Gości Hotelowych jest zagrożone, w szczególności w przypadkach nieudanych prób zalogowania do Konta (trzykrotne wadliwe logowanie) lub uzyskania dostępu do listy Gości Hotelowych, Administrator ma prawo zablokowania Konta w Portalu, bądź dostępu do Przeglądarki IMIĘ/NAZWISKO, PESEL/NUMER PASZPORTU, E-MAIL, telefon, NIP Gości Hotelowych. Zablokowanie dostępu do konta oznacza zawieszenie dostępu do usług świadczonych na podstawie zawartych umów.
 7. Odblokowanie dostępu do Portalu jest możliwe poprzez osobisty, telefoniczny lub pisemny kontakt Klienta z COH. Po odblokowaniu dostępu do Portalu Hotel w pełni korzysta z zawieszonych usług. W przypadku gdy działania Hotelu lub wyznaczonego przez niego Użytkownika naruszają przepisy prawa oraz postanowienia Regulaminu, Umowy odblokowanie konta będzie się odbywać na zasadzie pisemnego porozumienia pomiędzy CONSTEEL Services Sp. z o.o., a Hotelem.
 8. Administrator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu (zmiana nie ma charakteru czynności jednostronnej).
 9. Aktualnie obowiązujące po zmianie wersje Regulaminu wraz ze wskazaniem daty wejścia w życie danej wersji, są dostępne pod adresem www.guests-blacklist.com
 10. Informacja o zmianie Regulaminu wraz z przesłaniem zmienionej wersji Regulaminu oraz podaniem dnia wejścia zmian w życie, będzie przesyłana do Hotelu (na adres e-mail zarejestrowany w Portalu) oraz na znane Administratorowi Systemu adresy e-mail Użytkowników, nie później niż 14 dni przed wejściem w życie nowej treści Regulaminu.
 11. W przypadku zmiany Regulaminu Hotel ma prawo do wypowiedzenia umowy abonamentowej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania Hotelowi przez CONSTEEL Services Sp. z o.o. informacji o zmianie Regulaminu.
 12. W sytuacji, gdy Hotel nie wypowie umowy w terminie o którym mowa jest powyżej, przyjmuje się, że wyraża on zgodę na wprowadzone zmiany i są one dla niego wiążące od daty ich wejścia w życie.

IX. Produkty i usługi świadczone przez Portal

 1. Produkty i usługi udostępniane są Hotelowi na warunkach określonych w Umowie.
 2. Każdorazowo w zawartej Umowie określany jest zakres świadczonej usługi oraz ustalana jest indywidualnie cena usługi.
 3. W każdym wypadku – w ramach podpisanej Umowy na okres Testowy – Hotel nie ponosi opłat za korzystanie z Portalu.
 4. Okres aktywności oraz cena jest podana każdorazowo w Umowie.
 5. Po upływie okresu aktywności Umowy, Hotel o potwierdzonej tożsamości, który przed okresem wznowieniowym nie dokonał czynności zmierzających do wypowiedzenia umowy uzyskuje automatycznie dostęp do Systemu Informacji „Guests Blacklist” na kolejne 12 miesięcy.
 6. Płatności abonamentu wynikającego z Umowy Abonamentowej dokonywana będzie przez Hotel droga przelewu elektronicznego.
 7. Brak opłacenia abonamentu przez Hotel upoważnia CONSTEEL Services Sp. z o.o. do wystosowania do Hotelu wezwania do zapłaty brakującego abonamentu. Od chwili otrzymania wezwania do zapłaty do czasu zapłaty Hotel traci możliwość dostępu do głównej listy Portalu, ma możliwość wglądu wyłącznie do wpisów dotyczących własnych zgłoszeń.
 8. W przypadku rozwiązania Umowy Hotel ma wgląd do Portalu na zasadzie określonej w pkt. 7 niniejszego paragrafu.
 9. Z chwilą zawarcia Umowy testowej/abonamentowej Hotel otrzymuje dostęp do portalu, który pozwala mu na dodawanie Użytkowników poprzez podanie ich danych osobowych tj: imienia i nazwiska, loginu, maila w zakresie ilości kont przysługujących Hotelowi z umowy. dodawanie wpisów dotyczących Gości Hotelowych obejmujących dane w zakresie IMIENIA I NAZWISKA, PESEL/NUMER PASZPORTU, E-MAIL, telefon, NIP wyszukiwanie Gości Hotelowych po numerze PESEL, E-MAIL, telefon, NIP.
 10. Hotel nie ma wglądu do pełnej listy Gości Hotelowych, a jedynie do danych Gościa Hotelowego (będącego zarazem jego klientem), który przekazał Hotelowi swój numer PESEL, E-MAIL, telefon, NIP.
 11. Usługodawca potwierdza zawarcie Umowy Abonamentowej poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na podany przez Hotel adres e-mail.
 12. Hotel uzyskuje dostęp do Portalu w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od podpisania Umowy na okres Testowy.
 13. Hotel korzystający z Portalu, ma prawo i zobowiązuje się wykorzystywać zawarte w systemie dane wyłącznie w celu ochrony swego interesu z poszanowaniem praw Gości Hotelowych.

X. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące: rejestracji, potwierdzenia tożsamości, faktur oraz innych spraw związanych z dostępem i korzystaniem z Systemu Informacji „Guests Blacklist” należy składać poprzez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie www.guests-blacklist.com lub na adres pocztowy: CONSTEEL Services Sp. z o.o., ul. Kielecka 5, 81-303 Gdynia.
 2. CONSTEEL Services Sp. z o.o. udziela odpowiedzi na zgłoszone reklamacje, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych, w formie wiadomości e-mail przesyłanej na adres skrzynki elektronicznej reklamującego lub pisemnie na adres nadawcy składającego reklamację. W sprawach szczególnie trudnych dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu odpowiedzi. CONSTEEL Services Sp. z o.o. poinformuje reklamującego na adres skrzynki elektronicznej reklamującego lub pisemnie na adres nadawcy składającego reklamację, że objęta jego reklamacją sprawa jest szczególnie trudna oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi na tę reklamację.

XI. Postępowanie dotyczące niezgodności przetwarzanych danych

 1. Hotel w przypadku stwierdzenia niezgodności danych prezentowanych w Portalu ze zgłoszonymi przez niego danymi powinien skierować żądanie skorygowania przez Administratora Systemu błędnych danych.
 2. Gość Hotelowy w przypadku stwierdzenia niezgodności danych prezentowanych w Portalu z rzeczywistym stanem faktycznym powinien skierować żądanie skorygowania błędnych danych bezpośrednio do Hotelu, który dokonał zgłoszenie jego danych w Portalu.

XII. Ochrona danych osobowych

 1. Hotel na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, Poz. 926 ze zm.) jest Administratorem danych osobowych zgłoszonych przez niego Gości Hotelowych.
 2. CONSTEEL Services Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Kielecka 5, nr KRS 0000675159, NIP 5862317329 na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, Poz. 926 ze zm.) są administratorem danych osobowych. Użytkowników i osób reprezentujących Hotel (dalej w niniejszym punkcie jako administrator).
 3. CONSTEEL Services Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Kieleckiej 5, przetwarzają dane osobowe Gości Hotelowych na podstawie zawartej z Hotelem, zgłaszającym dane Gościa Hotelowego umowy powierzenia do przetwarzania danych osobowych.
 4. Administrator przetwarzane dane osobowe w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) takich jak: wysłanie oferty za pomocą elektronicznego formularza, umożliwienie dokonania rejestracji w systemie wymiany informacji, logowanie do elektronicznej platformy oraz zawierania umów o świadczenie usług i rozliczenia tych umów, a także w przypadku rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń, kontaktu w sprawie nawiązanej współpracy.
 5. Użytkownik oraz osoba reprezentująca Hotel ma prawo wglądu, weryfikacji i poprawy swoich danych.
 6. Przekazanie danych Administratorowi jest dobrowolne oraz konieczne do świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Administrator gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, osób reprezentujących Hotel oraz powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych poprzez zastosowanie środków ochrony odpowiadających wymogom przewidzianym w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r ochronie danych osobowych oraz aktach wykonawczych.
 8. Administrator jest uprawniony do ujawniania danych osobowych Użytkowników i osób reprezentujących Hotel jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

XIII. Zamieszczenie Gościa Hotelowego w Portalu

 1. Hotel ma prawo do zamieszczania w Portalu danych osobowych Gości Hotelowych, którzy korzystali z usług Hotelu i którzy swoim działaniem lub brakiem wymaganego działania wyrządził Hotelowi szkodę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny.
 2. Zamieszczenie Gościa Hotelowego w Portalu odbywa się poprzez wysłanie przez Hotel lub Użytkownika w ramach funkcjonalności Portalu zgłoszenia Gościa Hotelowego 
  i zaakceptowanie niniejszego zgłoszenia przez Administratora Systemu.
 3. Dane Gościa Hotelowego będą widoczne w systemie dopiero po zaakceptowaniu ww. zgłoszenia przez Administratora Systemu.
 4. Hotel przed zgłoszeniem Gościa Hotelowego do Portalu informuje go o zamiarze dokonania ww. zgłoszenia. Gość Hotelowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma zobowiązany jest do złożenia wyjaśnień dotyczących przedmiotowego zdarzenia.
 5. Pismo, o którym mowa w rozdziale XIII ust. 4 zawiera szczegółowe informacje o powstałej szkodzie, jej wysokości oraz sposobach jej naprawienia.
 6. Zgłoszenia nie dokonuje się w przypadku naprawienia przez Gościa Hotelowego szkody w pełnej wysokości w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma.
 7. Poinformowanie Gościa Hotelowego przed momentem zamieszczenia jego danych w Portalu ma na celu ochronę prywatności Gości Hotelowych, a także gwarantuje rzetelności figurujących w Portalu danych. Hotel poinformuje Administratora Systemu o zawiadomieniu Gościa Hotelowego o zamiarze dokonania zgłoszenia do Portalu.

XIV. Rozwiązanie umowy i zamknięcie Konta

 1. Hotel może wydać dyspozycję likwidacji Konta w Systemie Informacji „Guests Blacklist”. W tym celu Hotel powinien dokonać tych czynności na zasadach określonych w Umowie, a sytuacji gdyby umowa nie zawierała takich zasad zgłosić chęć likwidacji Konta poprzez telefoniczny, e-mailowy lub osobisty kontakt z COH.
 2. COH - po sprawdzeniu wiarygodności dyspozycji o zamknięciu konta, zamyka konto Klienta w terminie nieprzekraczającym trzech dni roboczych od złożenia przez Hotel dyspozycji likwidacji Konta.
 3. Konto Hotelu może zostać zlikwidowane przez CONSTEEL Services Sp. z o.o., bez wydawania dyspozycji przez Hotel i bez jego zgody oraz bez uprzedniego poinformowania Hotelu przez CONSTEEL Services Sp. z o.o., z uwagi na naruszenie postanowień Umowy lub Regulaminu, w szczególności w przypadku dokonania próby rażącego naruszenia bezpieczeństwa Systemu Informacji „Guests Blacklist”.
 4. Konto zostanie usunięte przez CONSTEEL Services Sp. z o.o. w przypadku niedokonania przez Hotel Rejestracji pełnej, tj. uruchomienia w Portalu Administracyjnym funkcji Umowy Abonamentowej w terminie 7 dni od dnia upływu obowiązywania Umowy na okres testowy.
 5. Likwidacja Konta jest równoznaczna z rozwiązaniem Umowy na okres Testowy oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 6. Likwidacja Konta jest równoznaczna z rozwiązaniem Umowy Abonamentowej oraz umowy świadczenie usług drogą elektroniczną.
 7. Likwidacja Konta skutkuje trwałym i nieodwracalnym odebraniem dostępu do Konta oraz usunięciem z Systemu Informacji „Guests Blacklist” możliwości wyszukiwania danych Gości Hotelowych za wyjątkiem danych wprowadzonych przez Hotel w trakcie obowiązywania jednej z Umów.

XV. Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z Portalu, w szczególności zawarcie Umowy Abonamentowej, nie może być rozumiane jako przekazanie majątkowych praw autorskich do jakichkolwiek utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r.nr 90 poz. 631 z późń. zm.).
 2. Informacje uzyskane przez Hotel w toku korzystania z Portalu przeznaczone są wyłącznie do jego własnego użytku i nie mogą być przedmiotem dalszej odsprzedaży.
 3. Hotel, w ramach korzystania z Portalu uzyskuje wyłącznie prawo do wglądu do informacji, dotyczących danych Gości Hotelowych zgłoszonych przez inne Hotele a umieszczonych w głównej bazie Gości Hotelowych., w celach związanych wyłącznie z prowadzona działalności hotelarską i wyłącznie w zakresie zapobieżeniu lub zminimalizowaniu start w tej działalności. Hotel nie może wyszukiwać danych osobowych Gości Hotelowych, których nie jest administratorem danych osobowych w związku z realizowaną działalnością gospodarczą.
 4. Wszelkie usługi, treści (teksty, zdjęcia, znaki, nazwy, elementy graficzne, logotypy, ilustracje itp.), oprogramowanie, znajdujące się w Systemie Informacji „Guests Blacklist”, stanowiące własność intelektualną CONSTEEL Services Sp. z o.o., podlegają ochronie przewidzianej przez polskie i międzynarodowe prawo oraz mogą być wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Nie mogą być używane w szczególności dla celów komercyjnych i reklamowych (bez uprzedniej pisemnej zgody CONSTEEL Services Sp. z o.o.), ani w działaniach na szkodę CONSTEEL Services Sp. z o.o. Jakiekolwiek modyfikacje powyższych materiałów są niedozwolone, za wyjątkiem zmiany rozmiaru, jednakże z dokładnym zachowaniem proporcji i czytelności materiału źródłowego. Nie dotyczy to utrwalenia w formie elektronicznej oraz w formie drukowanej indywidualnie wygenerowanego dla Hotelu danych dotyczących Gościa Hotelowego pozyskanych z Portalu zawierającego jego dane osobowe. Naruszenie powyższych zasad będzie skutkowało podjęciem przez CONSTEEL Services Sp. z o.o. odpowiednich środków prawnych w maksymalnym dopuszczalnym zakresie.
 5. Regulamin obowiązuje przez czas nieokreślony, do czasu uchylenia bądź zmiany.

Pobierz regulamin [PDF]